EN374:2016 – Skydd mot kemikalier

EN374-2016_banner

Detta är en grupp av standarder innehållande krav och tester för handskar avsedda för skydd mot kemikalier, mikroorganismer eller båda. Samlingen består av fem olika delar där var och en är en egen standard.

EN374-1: Terminologi och fordringar på prestanda

Här ingår prestandakrav, terminologi och symboler samt information, varningar och instruktioner som måste ingå i säkerhetsdatabladet. Standarden kräver att handskarna måste uppfylla de allmänna kraven i EN420.

EN 374-1:2016 definierar en lista över 18 kemikalier.-

Table of test chemicals
Kod Kemikalie CAS nr Kategori
A Metanol 67-56-1 Primär alkohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilförening
D Diklormetan 75-09-2 Klorerat kolväte
E Koldisulfid 75-15-0 Svavelhaltig organisk förening
F Toluen 108-88-3 Aromatiskt kolväte
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklisk / eterförening
I Etylacetat 141-82-5 Ester
J n-Heptan 142-82-5 Mättat kolväte
K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2 Oorganisk bas
L Svavelsyra 96% 7664-93-9 Oorganisk mineralsyra
M Salpetersyra 65% 7697-37-2 Oorganisk mineralsyra
N Ättiksyra 99% 64-19-7 Organisk syra
O Ammoniumhydroxid 25% 1336-21-6 Organisk bas
P Väteperoxid 30% 7722-84-1 Peroxid
S Fluorvätesyra 40% 7664-39-3 Oorganisk mineralsyra
T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd

Testade kemikaliers bokstavskod anges under piktogrammet för EN374-1 enligt följande exempel:

EN374-1
Typ A

EN374-1-white

AJKLNT

Typ A

Skyddar i minst 30 minuter mot 6 kemikalier eller fler på listan.

EN374-1
Typ B

EN374-1-white

KPT

Typ B

Skyddar i minst 30 minuter mot 3 kemikalier eller fler på listan.

EN374-1
Typ C

EN374-1-white

K

Typ C

Skyddar i minst 10 minuter mot 1 kemikalie eller fler på listan.

Observera att testresultatet endast gäller för den kemikalie som testats (se tabell). Om handsken utsätts för en blandning där kemikalien ingår kan skyddsegenskaperna vara helt annorlunda, även om alla ingående kemikalier i blandningen testats individuellt.


EN374-2:  Penetratonsmotstånd
Med penetration menas hur luft eller vätsketät en skyddshandske är. Vätska eller luft kan penetrera en skyddshandske på icke-molekylär nivå genom porer, sömmar, små hål eller andra brister i materialet.

Två tester mäter:
• Luftäthet
• Vattenäthet

Varje produktionsparti måste dessutom uppfylla vissa minimikrav på acceptabel kvalitetsnivå (AQL).


EN-374-3: Motstånd mot permeation av kemikalier
Permeation är den process genom vilken en kemikalie tränger sig igenom ett material på molekylär nivå. 
Processen kan ske utan att några synliga förändringar i handsken kan upptäckas. I laboratorier mäts permeationen genom att man utsätter handsken för en viss bestämd kemikalie och mäter tiden det tar innan kemikalien kan detekteras på insidan. 

Testet ger en indikation på hur länge en handske kan användas mot en viss kemikalie.


EN374-4: Motstånd mot degradation av kemikalier

Degradation, eller nedbrytning, är en negativ eller destruktiv förändring i en eller flera av materialets egenskaper. Materialet kan svälla, ändra form och bli skört. När en sådan förändring sker innebär det att handskens skydds-egenskaper förändras och handsken riskerar att inte längre ge det skydd den är ämnad för.

De kemikalier som används i testet för permeation använder man även i testet för degradation. Testet utförs genom att kemilien appliceras på en provbit från handsken. Därefter testas provbiten för punkteringsmotstånd. Skillnaden mellan den kraft som behövs för att punktera materialet utan applicering av kemikalie mot den kraft som behövs för att punktera materialet med kemikalie anges i procent.

Det finns inget minimikrav i resultaten för degradation men det måste anges i säkerhetsdatabladet.


EN374- 5: Terminologi och fordringar vid risker mot mikroorganismer

Standarden har två kategorier för klassificering av skydd mot mikroorganismer:
• Skydd mot bakterier och svamp.
• Skydd mot bakterier, svamp och virus.

För att en handske ska godkännas enligt EN374-5 för skydd mot bakterie och svamp måste den vara godkänd i enlighet med EN374-2 för bestämning av penetrationsmotstånd.

För skydd mot virus måste handskarna också uppfylla kraven för penetration enligt ISO 16604:2004 testprocedur B.

EN374-5-godkännande innebär att handsken skyddar mot bakterier och svampar. Om skyddet också innehåller virus anges det enligt exemplet nedan:

EN374-5
EN374-5 VIRUS

EN659:2003 – Skydd mot eld och värme. För brandmän

NÄSTA ARTIKEL ►

EN421:2010 – Skydd mot joniserande strålning