EN421:2010 – Skydd mot joniserande strålning

Denna standard är till för att säkerställa att handskar ger fullgott skydd mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination.

För handskar som används i inneslutna inneslutningar ska handsken ha hög motstånds-kraft mot permeabilitet för vattenånga. För att skydda mot joniserande strålning måste handsken innehålla en viss mängd bly, även kallatl "blyekvivalens". Denna blyekvivalens måste markeras på varje handske.